Gemeentelijk Mobiliteitsplan Hof van Twente

Opdrachtgever: gemeente Hof van Twente

Werkgever: Mobycon

De gemeente Hof van Twente hanteert als hoofddoelstelling voor haar verkeersbeleid: het optimaliseren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Een uitwerking daarvan vindt plaats in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Bij de opstelling daarvan heeft  Martijn te Wierik een belangrijke rol gespeeld. Deze rol heeft hij door middel van een detacheringsconstructie vanuit Mobycon vervuld.

Kombord Goor

Een eerste aanzet voor het GMP was al door de gemeente zelf verzorgd. Martijn is in feite ’in een rijdende trein’ gesprongen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het plan zijn definitieve vorm heeft gekregen en uiteindelijk bestuurlijk is vastgesteld.

Het proces dat heeft geleid tot het vastgestelde GMP bevat een drietal opvallende onderdelen: samenwerking met de klankbordgroep, de wegcategorisering en het opstellen van het maatregelenplan.

De klankbordgroep (KBG) bestond uit verschillende omgevingspartijen: ondernemersvereniging, politie, Veilig Verkeer Nederland, vervoerbedrijf, scholen e.d. Door de KBG vroeg bij het proces te betrekken is draagvlak gecreëerd voor de beleidsuitgangspunten en vervolgens ook de maatregelen die hieruit voortvloeiden.

Het opstellen van een (toekomstige) wegcategorisering is één van de belangrijkste discussiepunten gebleken. Doel daarvan is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, maar zonder dat dat ten koste gaat van de bereikbaarheid. Als uitgangspunt is ervoor gekozen om alle wegen binnen de bebouwde kom te categoriseren als erftoegangsweg. Ondanks het feit dat het verkeersaanbod daarvoor vaak nog te hoog is (met name op de invalswegen van de verschillende kernen), zet de gemeente daarmee een belangrijke eerste stap richting een verbetering van het woon- en leefmilieu. Voor de toekomst ligt vervolgens de nadruk van op het weren van het doorgaande verkeer in de kernen.

Het maatregelenplan is een omvangrijk bijlagerapport bij het GMP. Daarin worden de beleidsuitgangspunten concreet gemaakt. Locatiegericht is gezocht naar verkeerssituaties die in strijd zijn met het (nieuwe) verkeersbeleid. Vervolgens zijn de maatregelen benoemd die nodig zijn op de situatie te verbeteren, inclusief een raming van de kosten. Het maatregelenplan is uiteindelijk vertaald naar een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Het GMP Hof van Twente.

Terug naar projectreferenties.