Evaluatie Groot Onderhoud A10-west

Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rijkswaterstaat Noord-Holland

Werkgever: Rijkswaterstaat Noord-Holland

In de zomer van 2001 is de A10-west grondig gerenoveerd. Ondanks de enorme invloed van deze ingreep op de verkeersafwikkeling, zijn grote problemen op het wegennet uitgebleven.

Gedurende drie maanden in de zomer van 2001 is wisselend de oostelijke en de westelijke rijbaan afgesloten voor het verkeer. De rijbaan die open bleef kon op die manier worden gebruikt voor de afwikkeling van het verkeer. Dat betekende echter wel dat per richting structureel één rijstrook minder beschikbaar was.

A10-west

Onderdeel van het onderhoudsproject was een samenhangend maatregelenpakket, bestaande uit verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren en maatregelen met als doel de mobiliteit te beïnvloeden. Daarnaast is een groots opgezette communicatiecampagne gehouden.

Omdat van een dergelijk omvangrijk onderhoudsproject op één van de drukste snelwegen van Nederland veel kon worden geleerd is een uitgebreid evaluatieonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en Rijkswaterstaat Noord-Holland opgezet. Martijn te Wierik fungeerde als één van de deelprojectleiders van die laastgenoemde organisatie.

Het evaluatieonderzoek bestond uit een dynamische modelstudie, een onderzoek naar de effecten op de verkeersafwikkeling en een mobiliteitsmanagementonderzoek.

Dynamische modelstudie

De dynamische modelstudie had als doel het vooraf inschatten van de effecten van de maatregelen. Vervolgens kon het model ook worden gebruikt om het maatregelenpakket bij te sturen. Met het simulatiemodel Integration zijn zowel het hoofdwegennet als de belangrijkste routes op het stedelijk wegennet in de directe omgeving van de A10-west gemodelleerd.

Effecten op de verkeersafwikkeling

Om de daadwerkelijke effecten van het groot onderhoud en de genomen maatregelen op de verkeersafwikkeling te bepalen, is een uitgebreid meetprogramma opgesteld en uitgevoerd. Dit programma bestond uit intensiteit- en snelheidsmetingen voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden.

Mobiliteitsmanagementonderzoek

Om inzicht te krijgen in de korte-termijneffecten van het pakket aan mobiliteitsmanagementmaatregelen is in het jaar voorafgaand aan de werkzaamheden een enquêteonderzoek gehouden onder automoblisten op de A10-west en onder werknemers van grote bedrijven in de nabijheid van de weg. Enerzijds was het doel hiervan was inzicht krijgen in de te verwachten veranderingen in het verplaatsingsgedrag . Anderzijds bood dit een mogelijkheid om een panel samen te stellen, dat werd gebruikt om tijdens de werkzaamheden de daadwerkelijke gedragsveranderingen vast te stellen.

In maart 2003 is over dit project een artikel gepubliceerd in de Verkeerskunde.

Terug naar projectreferenties.