Senior Adviseur Omgevingsmanagement VO-HWN

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Het project Variabel Onderhoud Hoofdwegennet (VO-HWN) 2014-2016 bestaat uit onderhoudswerkzaamheden aan de rijkswegen in de regio Oost-Nederland. Rijkswaterstaat maakt daarbij onderscheid in drie soorten onderhoud:

 • Integraal groot onderhoud (IGO);
 • Groot onderhoud kunstwerken (GOK);
 • Levensduur verlengend onderhoud (LVO).

De projectorganisatie van het project VO-HWN is ingericht volgens het principe van Integraal Projectmanagement (IPM). Binnen IPM worden vijf functionele rollen onderscheiden:

 • de projectmanager;Wordcloud Omgevingsmanagement
 • de manager projectbeheersing;
 • de contractmanager;
 • de technisch manager;
 • de omgevingsmanager.

Meer informatie over Integraal Projectmanagement en het vijf rollenmodel vindt u hier.

Martijn te Wierik is lid van het Team Omgeving. De kern van zijn opdracht als Senior Adviseur Omgevingsmanagement bestaat uit het zo veel mogelijk beperken van de verkeershinder als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden. De werkpakketten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen zijn Gebiedsgericht Benutten, Verkeersonderzoek en Mobiliteitsmanagement.

Rijkswaterstaat streeft met omgevingsmanagement in onderhoudsprojecten de volgende doelen na:

 • Nauw samenwerken met omgevingspartijen en het creëren van draagvlak voor (verkeers)maatregelen.
 • Minder hinder creëren tijdens de werkzaamheden door middel van communicatie, inzet van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid zoveel mogelijk worden gegarandeerd.
 • Het inpassen van het project in de omgeving. Dat houdt in het in beeld brengen van juridische en (fysieke) randvoorwaarden voor de realisatie en het uit de weg ruimen van eventuele belemmeringen die daaruit voortvloeien.
 • Rekening houden met eventuele bestuurlijke convenanten en beheersovereenkomsten.

Vanuit omgevingsmanagement wordt open en transparant gecommuniceerd naar alle betrokkenen bij het project. Binnen VO-HWN ligt juist hier de uitdaging. Omdat het een onderhoudsproject van zeer grote omvang betreft, is sprake van een groot aantal verschillende omgevingspartijen. Daarnaast is sprake van verschillende soorten werkzaamheden met een verschillende impact op de omgeving. Als laatste is het onderhoudsproject onderverdeeld in meerdere contracten, waardoor voorbereiding en uitvoeringswerkzaamheden parallel aan elkaar lopen.

Terug naar projectreferenties.