Gebiedsgericht Benutten Kleine A1: opstellen Verkeerskundige Eisen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Vooruitlopend op de verbreding van de A1 tussen de knooppunten Beekbergen en Azelo, wil Rijkswaterstaat capaciteitsverhogende maatregelen treffen tussen de aansluiting Apeldoorn zuid en het knooppunt Beekbergen. Het gaat daarbij om onder andere de volgende maatregelen:

  • Aanleg weefvak tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen in beide richtingen, bestemd voor in- en uitvoegend verkeer.
  • Knooppunt Beekbergen: vervangen van verbindingsweg Deventer-Arnhem door een fly-over.

De werkzaamheden veroorzaken naar verwachting verkeershinder doordat er minder capaciteit beschikbaar is. Hierdoor kan ook hinder ontstaan op alternatieve routes via zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet.

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de hinder bij uitvoering van werkzaamheden te beperken tot een minimum. Om dit te bewerkstelligen heeft TWMA in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in samenspraak met omgevingspartijen voorbereidingen getroffen, maatregelen benoemd en afspraken gemaakt om de hinder gedurende de bouwperiode beheersbaar te houden en tot een minimum te beperken. Als hulpmiddel hierbij zijn de principes van “Gebiedsgericht Benutten (GGB) á la Carte” gehanteerd.

Het resultaat van dit proces is door TWMA vastgelegd in de rapportage “Verkeerskundige Eisen”, dat onderdeel is van de aanbestedingsdocumenten. De verkeerskundige eisen vormen de randvoorwaarden waarbinnen de Opdrachtnemer werkzaamheden moet uitvoeren. Belangrijk hierin is dat de Opdrachtnemer nog ruimte heeft om, binnen de contractuele randvoorwaarden, zijn bijdrage te leveren aan het minimaliseren van de (verkeers)hinder en daarmee aan het bereikbaar houden van de regio.